1. بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-158

مریم ابن تراب


2. نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-108

مریم ابن تراب


3. بررسی مبانی فقهی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-26

مریم ابن تراب


4. ضمان عاقله و جایگاه آن در جامعه کنونی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-33

مریم ابن تراب