1. اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی‌محمدی