1. حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه‌دیدگی

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 106-130

امیر حمزه زینالی


2. حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 46-66

امیر حمزه زینالی؛ محمد باقر مقدسی


3. دگرگونی راهبردهای حقوق کیفری در مسأله تعدد زوجات

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 47-66

امیر حمزه زینالی