1. پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 131-151

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی