1. سیاست‏ های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-80

فاطمه سرخ حصاری؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی


2. مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل خانه‌داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-94

کبری پورعبدالله؛ فاطمه سرخ حصاری