1. بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-143

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری