1. آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-154

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی