1. نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-81

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


2. نقش دلایل ‍ژنتیکی در دعاوی نفی نسب

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-52

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا