1. شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-30

حسن مرادزاده؛ فهیمه سادات رضوی


2. خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-172

علی شهسواری؛ فهیمه سادات رضوی