1. جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-49

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


2. پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84

منیره حق خواه؛ صدیقه محمدحسنی