1. سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری