1. تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-98

سیدعلیرضا میرکمالی؛ میرسیدمهدی کاظمی