1. اشتراط نفقه در نکاح موقت

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-187

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد