1. تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-142

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی