کلیدواژه‌ها = نکاح
تعداد مقالات: 4
1. احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن‌قدامه

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 217-238

10.30497/flj.2020.238729.1545

بنت الهدی طبسی؛ فاطمه رجایی؛ ناصر سلمانی ایزدی


2. بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-150

10.30497/flj.2019.75338

ابراهیم عزیزی؛ فرهاد عباسی


3. آثار عقد فضولی در مصاهرت

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-5

10.30497/flj.2019.71374

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


4. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

10.30497/flj.2019.74772

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی