1. گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی


2. مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-56

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


3. معیار نفقه زوجه

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-147

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی


4. تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ امتیاز نفقه‌ زن

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40

عباس میرشکاری


5. واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 140-158

فاطمه کاظم پور فرد؛ مهسا جمشیدی شهمیری


6. مبانی فقهی نفقه و آثار حقوقی ناشی از آن

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-175


7. نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-108

مریم ابن تراب


8. مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 32-54

فریده شکری


9. نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 128-147

عذرا خلیلی


10. گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


11. مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 28-42

دکتر مریم ابن تراب