1. اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-130

سید علی علوی قزوینی؛ سهیل قشلاقی


2. بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-44

زهرا گواهی؛ نسرین هژبری