1. دعاوی زوجین در رجوع

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-120

بنت الهدی جعفری نجف آبادی؛ علی تولّائی


2. ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-96

میثم خزائی؛ راضیه شجاعی


3. سوء‌استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 38-60

سید ابوالقاسم نقیبی