1. دعاوی زوجین در رجوع

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-120

بنت الهدی جعفری نجف آبادی؛ علی تولّائی


2. سیاست‏ های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-80

فاطمه سرخ حصاری؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی