1. گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی


2. بررسی فقهی- حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-29

پوریا رضی؛ میثم رامشی


3. بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-118

افتخار دانش پور؛ پگاه بابایی


4. تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

سیدمحمد رضوی


5. شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-30

حسن مرادزاده؛ فهیمه سادات رضوی


6. خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-172

علی شهسواری؛ فهیمه سادات رضوی


7. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-122

محمد روشن؛ محمد صادقی؛ فضه سادات حسینی


8. تاملاتی در کودک‌آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-142

حمیدرضا صالحی؛ مائده اسماعیل پور