1. اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-100

سید احمد میر حسینی؛ احمد صابری مجد


2. نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

سیدمحمدمهدی صابر؛ سید جلال موسوی نسب؛ محمد رضا کیخا


3. بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140

فاطمه افشاری؛ حمید اسدی


4. بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 6-20

فریبا حاجی علی


5. نکاح‌ فضولی ‌صغیرین‌ و آثار و احکام ‌مترتب برآن‌ از منظر فقهای ‌امامیه

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-161


6. علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-46

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی