1. نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-81

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


2. حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

نرگس ایزدی


3. جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-186

رضا مقصودی


4. نقش دلایل ‍ژنتیکی در دعاوی نفی نسب

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-52

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


5. تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 48-67

هما داوودی


6. حمایت دادستان از کودک درخانواده، موانع و چالش‌ها

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 47-67

لیلا سادات اسدی


7. دادگاه خانواده در نظام قضایی ایران

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 106-120

فتح‌الله یاوری


8. سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-27

لیلا سادات اسدی


9. ارتباط قوانین خانواده و رویه قضایی با آسیب‌های خانوادگی

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-75

هما داودی


10. داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 95-121

عباس جعفری


11. مبانی مشروعیت و اصول راهبردی حکمیت در شوراهای حل اختلاف خانواده

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 122-148

عذرا خلیلی