1. بررسی فقهی پنهان‌کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا‌ازدواج در فرایند خواستگاری

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

حمید رفیعی هنر؛ علی بیات


2. بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-142

اعظم غیاثی ثانی


3. مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-56

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


4. جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-49

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


5. مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-94

عباس میرشکاری؛ سید جواد فراهانی


6. نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-144

زهره افشار قوچانی


7. نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-104

ام البنین اله مرادی


8. بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-130

زهره افشار قوچانی


9. بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 6-20

فریبا حاجی علی


10. حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-27

فائزه عظیم زاده اردبیلی


11. آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-87

فائزه عظیم زاده اردبیلی


12. استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 86-106

سید ابوالقاسم نقیبی


13. سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 91-105

اعظم غیاثی ثانی؛ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی