دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری