موضوعات = خصوصی
تعداد مقالات: 1
1. مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-52

محمد صادقی