موضوعات = فقه و حقوق اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-123

مریم آقایی بجستانی؛ فریده تاجفر