دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-153