1. شناسنامه علمی شماره 69/ ویژه پاییز و زمستان 1397

صفحه 2-2


2. حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین‌المللی کیفری)

صفحه 5-30

محسن قدیر؛ زهرا مهدوی؛ محمد ستایش پور


3. مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

صفحه 31-52

محمد صادقی


4. بررسی فقهی پنهان‌کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا‌ازدواج در فرایند خواستگاری

صفحه 53-78

حمید رفیعی هنر؛ علی بیات


5. ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

صفحه 79-104

سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی


6. دعاوی زوجین در رجوع

صفحه 105-120

بنت الهدی جعفری نجف آبادی؛ علی تولّائی


7. بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

صفحه 121-143

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری


8. مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

صفحه 145-172

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی


9. نمایه موضوعی شمارگان 66-69 دوفصلنامه از سال 1396-1397

صفحه 173-176