دوره و شماره: دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397 
6. دعاوی زوجین در رجوع

صفحه 105-120

بنت الهدی جعفری نجف آبادی؛ علی تولّائی


7. بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

صفحه 121-143

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری