1. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

صفحه 5-27

10.30497/flj.2019.74772

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی


2. بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟

صفحه 29-41

10.30497/flj.2019.74741

محمد مهدی حمیدی


3. تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

صفحه 43-62

10.30497/flj.2019.71503

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی


4. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

صفحه 63-90

10.30497/flj.2019.73783

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


5. آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی

صفحه 91-116

10.30497/flj.2019.74773

ناهید صفری


6. جلوه‏ های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی

صفحه 117-133

10.30497/flj.2019.71215

عاطفه عباسی کلیمانی؛ عطیه رنگچی طهرانی


7. واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

صفحه 135-161

10.30497/flj.2019.71203

حسنعلی موذن زادگان؛ نبی اله غلامی