1. آثار عقد فضولی در مصاهرت

صفحه 26-5

10.30497/flj.2019.71374

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


2. واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)

صفحه 27-50

10.30497/flj.2019.73923

ملیحه عرب زوزنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


3. ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست

صفحه 51-71

10.30497/flj.2019.73922

میثم خزائی؛ ساحل گودرزی


4. مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

صفحه 73-101

10.30497/flj.2019.74824

سمیه رحیمیان گوار؛ رضا فانی


5. پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی

صفحه 103-125

10.30497/flj.2019.74171

علیرضا میرکمالی؛ محسن حمیدی پور


6. بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه

صفحه 127-150

10.30497/flj.2019.75338

ابراهیم عزیزی؛ فرهاد عباسی


7. حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین‌المللی

صفحه 151-176

10.30497/flj.2019.75353

محیا صفاری نیا؛ معصومه منفرد مسقانی