دوره و شماره: دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399 

علمی - پژوهشی

6. تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

صفحه 119-142

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


8. اشتراط نفقه در نکاح موقت

صفحه 161-187

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد


علمی- ترویجی

9. تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده

صفحه 189-215

10.30497/flj.2020.238719.1540

مهدی آبدار اصفهانی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد علی حیدری


11. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله‌‌ی عام و خاص تربیت

صفحه 241-268

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا