1. مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران

صفحه 5-24

10.30497/flj.2020.75336

صدیقه مهدوی کنی؛ عطیه رنگچی طهرانی


2. بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 25-47

10.30497/flj.2020.75372

علی تقی نژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی


3. قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا

صفحه 47-72

10.30497/flj.2020.75358

عاطفه عباسی؛ رکسانا بوعذار


4. نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست

صفحه 73-91

10.30497/flj.2020.75367

حمیدرضا صالحی؛ فاطمه رضایی؛ نرگس باقری مطلق


5. استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌‏المللی

صفحه 93-117

10.30497/flj.2020.75376

علی رضا شریفی؛ پروین باپیری


6. تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

صفحه 119-142

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


7. نفقه زوجه: دین یا تعهد

صفحه 143-160

10.30497/flj.2020.238714.1539

حامد خوبیاری