اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر صدیقه مهدوی کنی
دکتر صدیقه مهدوی کنی استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

دکتری علوم قرآن و حدیث

 • s.mahdaviisu.ac.ir
سردبیر
دکتر عباس کریمی
دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • abkarimiut.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
محمدعلی اردبیلی
محمدعلی اردبیلی استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

علوم جزا و جرم شناسی

 • mohammaliardebilihotmail.com
دکتر گودرز افتخار جهرمی
دکتر گودرز افتخار جهرمی استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق

 • g_eftekharsbu.ac.ir
دکتر ابراهیم بیگ زاده
دکتر ابراهیم بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بین الملل

 • beigzadehlawhotmail.com
دکتر عباس کریمی
دکتر عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق خصوصی

 • abkarimiut.ac.ir
دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی
دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق

 • m_mohagheghsbu.ac.ir
دکتر حسین میرمحمد صادقی
دکتر حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق جزا - جرم شناسی

 • h_sadeghisbu.ac.ir
حسین مهرپور محمدآبادی
حسین مهرپور محمدآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق

 • z.rouzbahaniyahoo.com
دکتر فریبا حاجی علی
دکتر فریبا حاجی علی دانشیار دانشگاه الزهراء

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • faribahajyahoo.com
دکتر سید محمد حسینی
دکتر سید محمد حسینی دانشیار دانشگاه تهران

حقوق

 • criminstut.ac.ir
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

دکتری علوم قرآن و حدیث

 • azimzadehisu.ac.ir
احمدعلی قانع
احمدعلی قانع دانشیار گروه معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

 • a.ghaneisu.ac.ir
ویراستار ادبی نشریه
دکتر اکرم جودی نعمتی
دکتر اکرم جودی نعمتی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

دکتری ادبیات فارسی

 • a_judyyahoo.com
دبیر اجرایی
الهه حاجیان حیدری
الهه حاجیان حیدری کارشناسی ارشد

کودک