اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 602
تعداد پذیرش 107
تعداد عدم پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 235

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 199
تعداد مشاهده مقاله 299398
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 322 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
درصد پذیرش 18 %