داوران

منتخب هیأت داوران شماره 68/بهار و تابستان 1397 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مهدی اسماعیلی، دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر فاطمه بداغی، دکتر زهرا راستی، دکتر فائزه عظیم‏زاده اردبیلی، دکتر بشری محمدی فر، دکتر فائزه مقتدایی، دکتر رقیه سادات مؤمن.

منتخب هیأت داوران شماره 69/پاییز و زمستان 1397 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر هاله اکبرنژاد حسینی، دکتر کبری  پور عبدالله،  دکتر زهرا راستی، دکتر فریده سعیدی، دکتر هاجر کاظمی افشار، دکتر بشری محمدی فرد، دکتر مریم منوچهری، دکتر رقیه سادات مؤمن.

منتخب هیأت داوران شماره 70/بهار و تابستان 1398 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر راحله الیاسی، دکتر کبری پورعبدالله، دکتر زهره خانی، دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر اعظم غیاثی ثانی، دکتر بشری محمد زاده، دکتر زینب محمدی فرد، دکتر سعید نظری توکلی.

منتخب هیأت داوران شماره 71/پاییز و زمستان 1398 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر راحله الیاسی، دکتر کبری پورعبدالله، دکتر مریم حسینی آهق،دکتر مهرشاد شبابی، دکتر عابدین صفری کاکرودی، دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر عیسی علیزاده، دکتر اعظم غیاثی ثانی، دکتر سعید نظری توکلی.

منتخب هیأت داوران شماره 72/بهار و تابستان1399 (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مریم ابن تراب، دکتر احمدعلی قانع، دکتر حمیدرضا بهروزی زاد، دکتر کبری پور عبدالله، دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، دکتر زهره خانی، دکتر منیر حق خواه، دکتر زهرا راستی، دکتر سهیلا رستمی عاطفه ذبیحی، دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، دکتر اعظم غیاثی ثانی، دکتر فاطمه فلاح تفتی، دکتر مهرشاد شبابی، دکتر زهرا لامع، دکتر مریم السادات محقق داماد، دکتر معصومه مظاهری، دکتر مریم منوچهری، رقیه السادات مومن، دکتر صدیقه مهدوی کنی، دکتر مریم ورزدار.