اطلاعات آماری نشریه:

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 28

تعداد مقالات

 212

تعداد نویسندگان

 260

 

تعداد مقالات ارسال شده

 669

تعداد مقالات رد شده

 441

درصد عدم پذیرش

 66

تعداد مقالات پذیرفته شده

 121

درصد پذیرش

 18

زمان پذیرش (روز)

 293

تعداد داوران

 105

نمودارهای آماری نشریه

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می شود. هدف این دوفصلنامه که با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران منتشر می‌شود، انتشار مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی در حوزه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای، میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و در پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره؛ می باشد

دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است.

  •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
  • این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.
  • مقالات دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.

شماره جاری: دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399 

علمی - پژوهشی

2. مستحق نفقه در بائنه باردار

صفحه 48-27

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی


6. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

صفحه 152-127

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


8. نقد رویة قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقة فقهی

صفحه 211-185

10.30497/flj.2021.239304.1585

یوسف فروتن؛ عیسی مقدم؛ محمدرضا داداشی نیاکی؛ رضا مقصودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-5291
شاپا الکترونیکی
2538-5283

بانک ها و نمایه نامه ها