اطلاعات آماری نشریه:

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 28

تعداد مقالات

 214

تعداد نویسندگان

 257

 

تعداد مقالات ارسال شده

 660

تعداد مقالات رد شده

 435

درصد عدم پذیرش

 66

تعداد مقالات پذیرفته شده

 118

درصد پذیرش

 18

زمان پذیرش (روز)

 297

تعداد داوران

 102

نمودارهای آماری نشریه

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می شود. هدف این دوفصلنامه که با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران منتشر می‌شود، انتشار مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی در حوزه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای، میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و در پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره؛ می باشد

دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است.

  •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
  • این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.
  • مقالات دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.

شماره جاری: دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399 

علمی- ترویجی

1. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

صفحه 5-27

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


علمی - پژوهشی

7. آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

صفحه 188-157

10.30497/flj.2021.240346.1619

محمد حسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


علمی - پژوهشی

9. مستحق نفقه در بائنه باردار

صفحه 233-213

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-5291
شاپا الکترونیکی
2538-5283

بانک ها و نمایه نامه ها