نویسنده = کبری پورعبدالله
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-49

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


2. مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل خانه‌داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-94

کبری پورعبدالله؛ فاطمه سرخ حصاری


3. حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-155

کبری پورعبدالله