نویسنده = حمیدرضا صالحی
تعداد مقالات: 4
1. نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-97

10.30497/flj.2020.75367

حمیدرضا صالحی؛ فاطمه رضایی؛ نرگس باقری مطلق


2. مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


4. تاملاتی در کودک‌آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-142

10.30497/flj.2014.49263

حمیدرضا صالحی؛ مائده اسماعیل پور