نویسنده = عبدالکریم عبداللهی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 152-127

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا