کلیدواژه‌ها = مهریه
وا‌کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 271-297

10.30497/flj.2022.241611.1698

حسین جمالان؛ فاطمه رجایی؛ علی اکبر حکم آبادی