کلیدواژه‌ها = نفقه
تعداد مقالات: 5
2. مستحق نفقه در بائنه باردار

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399، صفحه 48-27

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی


4. نفقه زوجه: دین یا تعهد

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-162

10.30497/flj.2020.238714.1539

حامد خوبیاری


5. اشتراط نفقه در نکاح موقت

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-189

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد