موضوعات = حقوق
تعداد مقالات: 29
1. معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تاثیر آن بر تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30497/flj.2022.241515.1695

منصوره سادات میرباقری؛ مریم السادات محقق داماد


2. خوانش فقهی حقوقی اهلیت جنین درنظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

10.30497/flj.2022.242325.1748

مهدی ملائی


3. تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.30497/flj.2022.241969.1749

شیرین دشتیان روزبهانی؛ غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی


4. خشونت اکولوژیک علیه زنان: تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست برافزایش خشونت علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

10.30497/flj.2022.242517.1765

علی مشهدی؛ موسی کرمی


5. اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی


6. نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30497/flj.2022.241820.1716

امیر بارانی بیرانوند؛ عبدالله مختاری؛ زکیه فلاح


7. شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی ـ حقوقی و فروعات آن

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 103-127

10.30497/flj.2021.240941.1663

محسن ناظمی زاده؛ مریم السادات محقق داماد


8. احوال شخصیة تازه‌مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 83-63

10.30497/flj.2021.240390.1621

عاتکه قاسم زاده؛ الهام صادقی راد


9. مطالعة تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 115-85

10.30497/flj.2021.239001.1563

فاطمه همتی حاجی پیرلو؛ رقیه سادات مومن


12. اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 200-179

10.30497/flj.2021.241154.1672

امیر بارانی بیرانوند؛ زکیه فلاح؛ عبدالله مختاری


14. رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 249-229

10.30497/flj.2018.71216

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری


16. تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 303-283

10.30497/flj.2021.239674.1588

آلاسادات افقه؛ اعظم خوش صورت موفق؛ منصوره زارعان


17. تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

دوره 24، شماره 70، تیر 1398، صفحه 43-62

10.30497/flj.2019.71503

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی


18. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، تیر 1398، صفحه 63-90

10.30497/flj.2019.73783

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


22. ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 79-104

10.30497/flj.2018.71644

سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی


23. بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 121-143

10.30497/flj.2018.71500

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری


24. مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 145-172

10.30497/flj.2018.71011

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی


25. نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 153-170

10.30497/flj.2018.69001

فاطمه کاظم پور؛ عطیه رنگچی طهرانی