موضوعات = حقوق
تعداد مقالات: 16
1. بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه‌ی اقارب در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/flj.2021.240404.1622

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده


2. رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.30497/flj.2018.71216

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری


3. تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران

دوره 25، شماره 73، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-155

10.30497/flj.2021.239674.1588

آلاسادات افقه؛ اعظم خوش صورت موفق؛ منصوره زارعان


4. جلوه‏ های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-133

10.30497/flj.2019.71215

عاطفه عباسی کلیمانی؛ عطیه رنگچی طهرانی


5. واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-161

10.30497/flj.2019.71203

حسنعلی موذن زادگان؛ نبی اله غلامی


6. تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-62

10.30497/flj.2019.71503

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی


7. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-90

10.30497/flj.2019.73783

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


8. ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-104

10.30497/flj.2018.71644

سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی


10. بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-143

10.30497/flj.2018.71500

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری


11. مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-172

10.30497/flj.2018.71011

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی


12. نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-170

10.30497/flj.2018.69001

فاطمه کاظم پور؛ عطیه رنگچی طهرانی


13. مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 32-54

10.30497/flj.2010.39999

فریده شکری


14. بررسی مبانی فقهی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-26

10.30497/flj.2009.40005

مریم ابن تراب


16. ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-85

10.30497/flj.2007.68025

عذرا خلیلی