موضوعات = حقوق غیر مالی زنان در ازدواج
تعداد مقالات: 13
2. بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-142

10.30497/flj.2017.67475

اعظم غیاثی ثانی


3. مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


4. جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-49

10.30497/flj.2017.63574

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


5. مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-94

10.30497/flj.2015.52082

عباس میرشکاری؛ سید جواد فراهانی


6. نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-144

10.30497/flj.2014.59317

زهره افشار قوچانی


8. بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-130

10.30497/flj.2013.59311

زهره افشار قوچانی


10. حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-27

10.30497/flj.2011.39745

فائزه عظیم زاده اردبیلی


11. آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-87

10.30497/flj.2009.40008

فائزه عظیم زاده اردبیلی


12. استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 86-106

10.30497/flj.2009.67927

سید ابوالقاسم نقیبی


13. سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 91-105

10.30497/flj.2008.67994

اعظم غیاثی ثانی؛ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی