دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.30497/flj.2018.71216

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری


2. تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.30497/flj.2020.236146.1515

کبری پورعبدالله؛ رکسانا بوعذار


3. تبیین ماهیت حقوقی کنونی جهیزیه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.30497/flj.2021.238921.1557

مریم السادات محقق داماد


علمی- ترویجی

4. بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه‌ی اقارب در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/flj.2021.240404.1622

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده