دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون‌گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

رقیه سادات مومن؛ طوبی شاکری


2. مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30497/flj.2022.242982.1792

سیدابوالقاسم نقیبی؛ معصومه شهریاری


3. مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.30497/flj.2022.242478.1760

محبوبه مینا؛ ایمان شامحمدی؛ هاجر یاسینی نیا


4. تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.30497/flj.2022.241969.1749

شیرین دشتیان روزبهانی؛ غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی


5. حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.30497/flj.2022.242577.1769

زهرا ال اسحق خوئینی؛ علیرضا باریکلو


6. جنسیت و داوری (امکان سنجی داوری زنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.30497/flj.2022.242980.1791

حسین هوشمند فیروزآبادی


7. معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تاثیر آن بر تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30497/flj.2022.241515.1695

منصوره سادات میرباقری؛ مریم السادات محقق داماد


8. بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در ایران و کشور های کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.30497/flj.2022.242772.1779

محبوبه مینا؛ سید محسن فالی


9. تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


علمی- ترویجی

10. خشونت اکولوژیک علیه زنان: تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست برافزایش خشونت علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

10.30497/flj.2022.242517.1765

علی مشهدی؛ موسی کرمی


11. نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30497/flj.2022.241820.1716

امیر بارانی بیرانوند؛ عبدالله مختاری؛ زکیه فلاح


13. کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30497/flj.2022.242737.1774

نبی اله غلامی


14. تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند ، در سایه آموزه های فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.30497/flj.2022.242560.1767

سیدعلیرضا امین؛ اشکان نعیمی


15. اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی


علمی - پژوهشی

16. تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه‌مند نمودن حق طلاق زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.30497/flj.2022.242740.1775

کبری پورعبدالله؛ فریبا حاجیعلی