دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


2. ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون‌گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

رقیه سادات مومن؛ طوبی شاکری


3. معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تاثیر آن بر تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30497/flj.2022.241515.1695

منصوره سادات میرباقری؛ مریم السادات محقق داماد


4. خوانش فقهی حقوقی اهلیت جنین درنظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

10.30497/flj.2022.242325.1748

مهدی ملائی


5. تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.30497/flj.2022.241969.1749

شیرین دشتیان روزبهانی؛ غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی


علمی- ترویجی

6. خشونت اکولوژیک علیه زنان: تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست برافزایش خشونت علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

10.30497/flj.2022.242517.1765

علی مشهدی؛ موسی کرمی


7. اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی


8. نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30497/flj.2022.241820.1716

امیر بارانی بیرانوند؛ عبدالله مختاری؛ زکیه فلاح