دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


2. شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240941.1663

محسن ناظمی زاده؛ مریم السادات محقق داماد


3. اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30497/flj.2021.241163.1673

سیدمهدی میرداداشی؛ علیرضا پنداشته‌پور؛ اعظم خوش صورت موفق؛ عبدالخالق شفق


4. احوال شخصیه تازه مسلمان از منظر فقه امامیه و قوانین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240390.1621

عاتکه قاسم زاده؛ الهام صادقی راد


5. تحلیل رای وحدت رویه شماره708 هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240802.1656

سیدمحمدباقر اخلاقی؛ علیرضا باریکلو


علمی- ترویجی

6. رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.30497/flj.2018.71216

عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری


7. تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.30497/flj.2020.236146.1515

کبری پورعبدالله؛ رکسانا بوعذار


8. مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30497/flj.2021.239001.1563

فاطمه همتی حاجی پیرلو؛ رقیه سادات مومن


9. واکاوی فقهی ـحقوقی رابطه نکاح به شرط تحلیل با مقتضای ذات عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240760.1654

زینب روحانی شهرکی؛ یوسف علوی وثوقی؛ محمدعلی راغبی


10. قاعده «لکل قوم نکاح»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

10.30497/flj.2021.240859.1660

رضا پورمحمدی؛ علی پورمحمدی


11. ضمانت اجراهای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.30497/flj.2021.240232.1615

انیس اسدی؛ منیر حق خواه


13. بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی در صورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.241072.1668

ام البنین اله مرادی


14. اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی