اشتراط نفقه در نکاح موقت

نویسندگان

1 دانش‏ آ‏موخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران، تهران، ایران

3 دانش ‏آ‏موخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایران

10.30497/flj.2020.238066.1526

چکیده

نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته‌شده در فقه و حقوق ‌اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی‌ها، تفاوت‌هایی با نکاح ‌دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به‌عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون‌گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق‌نظر وجود دارد. اصل حاکمیت‌ ارادة طرفین در شکل‌گیری قراردادها نیز مؤید این ‌امر است، اما باید توجه داشت که نفقة مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می‌کند. مسئلة دیگر دراین‌باره، مدت‌زمان شرط پرداخت نفقه است که می‌تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این‌مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطة فسخ یا‌ انفساخ و یا بذل مدت، این ‌شرط به قوت خود باقی می‌ماند و یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد که به ‌آن پرداخته می‌شود. این ‌پژوهش با روش گردآوری اسنادی ـ  کتابخانه‌ای و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alimony in temporary marriage

نویسندگان [English]

  • fatemeh khosravi haghighi 1
  • kobra poorabdollah 2
  • NASIBEH HASHEMI NEJAD 3
1 imam sadegh university women
2 university imam sadegh
چکیده [English]

Temporary marriage is one of the accepted institutions in Islamic jurisprudence and law that it differs from permanent marriage in some rules and characteristics such as paying alimony to the wife. In the temporary marriage, unlike the permanent marriage, husband is not obliged to pay alimony to his wife; unless it is stipulated in the contract or the contract is based on it. The condition of paying alimony in a temporary marriage as a basic condition is one of the complementary laws in this type of marriage that has been accepted by jurisprudential legislator and the legal legislator and there is a consensus in it. The principle of sovereignty of two parties' will in the formation of contracts also confirms this, but it should be noted that conditional alimony in a temporary marriage does not follow the structures and rules of alimony in a permanent marriage, but follows the laws governing the terms of the contract. The period of paying alimony, which can be more or less than the time of temporary marriage, is another issue which is discussed because there is disagreement about this condition whether it will be remain or not in the case of temporary marriage dissolution due to contractual dissolution, involuntary dissolution or waiver of the remaining period. This research which is done by collecting documentary-library method and written by descriptive-analytical method explains and analyzes the mentioned cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary marriage
  • financial rights
  • alimony
  • Condition in the contract
  • Sovereignty of will