ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران، تهران، ایران

چکیده

در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از انعقاد عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. مساله اصلی این مقاله آن است که  ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و بر اساس منابع فقهی راه حل مقدم بر طلاق چه راه حلی است؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقه مرتبط مانند قاعده لاضرر و لاحرج و التعزیر و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، ضمن تحلیل مبنایی مواد قانونی موجود در رسیدگی به شکایت از ترک انفاق، پیشنهاداتی در خصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج  قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • anis asadi 1
  • Monir Haghkhah 2
1 lmam sadegh university
2 lmam sadegh university
چکیده [English]

.