دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390 (پاییز و زمستان 90) 
5. حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

صفحه 91-113

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور