دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390 (پاییز و زمستان 90)