دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389 (پاییز و زمستان 89)