دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389